PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY


Peňažné príspevky na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla

Splnenie podmienok na nárok peňažného príspevku

 • ste FO s ŤZP s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%
 • požiadate o poskytnutie príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite najviac 65 rokov veku
 • ste odkázaný na individuálnu prepravu vozidlom
 • ste zamestnaný / budete zamestnaný
 • ak váš príjem ako osoby ŤZP neprevyšuje 5-násobok životného minima
 • ak sa vám poskytuje / bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári
 • navštevujete / budete navštevovať školské zariadenie
 • budete vozidlo využívať najmenej 2x b týždni na účely vyššie uvedené a 2x späť

Žiadosť o príspevok

 • písomne podaná žiadosť podaná na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska
 • pred podaním žiadosti sa informujte na príslušnom ÚPSVaR o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Konanie o príspevku

 • konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti
 • podkladom na rozhodnutie o príspvku je komplexný posudok = lekárska + sociálna posudková činnosť

Výška príspevku

 • najviac vo výške 6 638,79 €
 • na vozidlo s automatickou prevodovkou najviac vo výške 8 298,48 €
 • cena vozidla sa zohľadňuje najviac vo výške 13 277,57 €
 • príspevok bude vyplatený, ak zakúpite vozidlo do 3 mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku

Príspevok sa vzťahuje na aj an ojazdené motorové vozidlo (OMV), ktoré

 • nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov
 • je zakúpené až po dni vypracovania komplexného posudku
 • nie je v leasingu, alebo zaťažené iným spôsobom

Odporúčame

 • zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • kontaktovať ÚPSVaR v mieste vášho trvalého bydliska
 • kontaktovať najbližšie ŠKODA Handy ZŤP centrum; poradíme vám s legislatívou, kúpou nového vozidla ŠKODA a s jeho úpravou